2015 rekening diaconie

jaarrekening diaconie 2015 verlies en winst eindbalans
    debet credit debet credit
1500 Vorderingen inzake collecte munt     84,50  
1501 Vorderingen diversen     90,21  
1810 Rabobank betaalrekening 31660     2758,67  
1815 Rabobank spaarrekening     19000,00  
2000 Besteedbaar vermogen       19498,51
3490 diverse schulden        
3491 nor te storrten kia       400,00
3492 nog te storten diversen        
3772 bedragen tbv zending       1519,28
3991 tussenrekening memoriaal        
3995 tussenrekening balans        
4200 bloemen in de kerk 595,35      
4520 kosten datatream 78,00      
4825 rente deposito   90,21    
4900 bankkosten- en rente 58,77      
7000 doorstortingen kia 2137,88      
7002 giften inzake rampen 1972,75      
7100 diverse giften 1435,00      
7101 giften diaconie spec. collecten 1112,43      
7102 giften pkn/abonnement 759,38      
8000 collectes tbv diaconie   2759,23    
8001 collectes diaconie tbv div.   1112,40    
8002 collectes en giften rampen   1972,75    
8005 collecten voor bloemen   592,68    
8100 collectes tbv kia   2137,88    
  totaal 8149,56 8665,15 21933,38 21417,79
  resultaat 515,59     515,59
    8665,15 8665,15 21933,38 21933,38