beleidsplan Gereformeerde kerk Hollandscheveld Nieuwlande-Geesbrug 2017 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

BELEIDSPLAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       VAN DE GEREFORMEERDE KERK

 

 

 

     HOLLANDSCHEVELD NIEUWLANDE-GEESBRUG        

 

 

 

 

 

 

 

TE

 

 

 

 

 

 

 

HOLLANDSCHEVELD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave:                  

 

 

 

 Inleiding

 

 

 

 Hfdstuk 1              Visie op gemeente-zijn Missie,  Opdracht

 

 

 

 Hfdstuk 2              Gemeente en omgeving

 

 

 

 Hfdstuk 3              Kerkenraad,  Commissies van bijstand

 

 

 

 Hfdstuk 4              Erediensten

 

 

 

 Hfdstuk 5              Vorming en Toerusting

 

 

 

 Hfdstuk 6              Pastoraat

 

 

 

Hfdstuk 7              Diaconaat

 

 

 

Hfdstuk 8              College van Kerkrentmeesters

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Doelstellingen

 

 

 

Inleiding

 

 

 

De Gereformeerde Kerk van Hollandscheveld Nieuwlande-Geesbrug is een geloofsgemeenschap die vanuit de Gereformeerde traditie een belijdend karakter heeft en gegrond is op het Woord van God.

 

 

 

 Als een pelgrimreiziger is onze gemeente onderweg. Vanuit het verbond met God, de verlossing en zijn genade zijn wij op weg. Op weg naar het Nieuwe Jeruzalem.

 

 

 

Het is geen gemakkelijke tijd waarin de gemeente in de wereld staat. De kerk is niet meer in bij veel mensen. Toch mogen wij er voor hen zijn, mogen wij hen dienen, voor hen openstaan en hen het Evangelie verkondigen en hen opnemen in de gemeente, zodat ook zij Jezus Christus leren kennen.

 

 

 

 Hoe we dat willen doen staat verwoord in dit beleidsplan. Een plan waarin beschreven staat hoe doelgericht we werken aan de opbouw, het leven en werken van de gemeente van Jezus Christus.

 

 

 

 Laten we zo gemeente zijn dat het één lichaam is, waarbij het lichaam bestaat uit verschillende ledematen. Gelijkend op Hem, onze Here Jezus Christus als Hoofd van de kerkelijke gemeente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1                           

 

 

 

Visie op gemeente-zijn.

 

 

 

Onze inspiratie is het grote Gebod van de Here Jezus, toen hij het Evangelie als volgt samenvatte:

 

 

 

 “Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.  (Mattheus 22: 37-39).

 

 

 

Wetend dat wij mogen liefhebben, wil de gemeente zich herkennen in Christenen als pelgrimreizigers die de opdracht van Jezus Christus kregen: “Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie aan de ganse schepping”. (Marcus 16:15)

 

 

 

In deze tijd vindt in  toenemende mate ontkerkelijking plaats. Steeds meer mensen keren de kerk de rug toe. De maatschappij met haar snelheid, dynamiek en informatietechnologie geeft meer afleiding dan een kerk. Vooral een kerk die in de ogen van velen behoudend en traditioneel is en teruggrijpt naar de Bijbel. Ook in de huidige tijdsgeest van individualisering en zelfontplooiing spreken wereldse zaken soms meer aan dan “gemeente zijn”, waarin gemeenschapszin en omzien naar elkaar hoog in het vaandel staan.

 

 

 

 Wij zien het als een  taak van onze gemeente om ook in de komende jaren de kerk een veilige plaats voor gelovigen te laten zijn en open te staan voor hen die zoeken, hulpbehoevend zijn in geestelijke en lichamelijke zin, bedroefd, rouwdragend of ziek zijn. Ook hebben we een duidelijke taak ten aanzien van de jeugd, die getrokken wordt door de verleidingen van de huidige maatschappij.

 

 

 

Missie.

 

 

 

De Gereformeerde Kerk van Hollandscheveld Nieuwlande-Geesbrug wil een gemeente van Christus zijn in deze wereld. Een wereld die gebroken is en waar mensen naar liefde en houvast hunkeren. Gemeente-zijn betekent in de allereerste plaats een geloofsgemeenschap van mensen rondom haar Heer en Heiland, Jezus Christus.

 

 

 

Het is een gemeenschap van mensen die door Jezus Christus aan elkaar geschonken zijn en worden. Om één te zijn, te getuigen, te belijden, te vieren, te dienen en te delen.

 

 

 

Het is een geloofsgemeenschap waar mensen van harte bij mogen horen, waar mensen dienen, elkaar de ruimte en het respect geven om het geloof in Jezus Christus vorm te geven. Waar mensen zich voor elkaar en anderen willen inzetten. In deze geloofsgemeenschap wordt het geloof in Jezus Christus gevierd, geleerd, gediend en gedeeld zoals Jezus ons heeft doorgegeven.

 

 

 

 Opdracht.

 

 

 

Wij willen getuigen van het geloof in en de werken van Jezus Christus. Hij is voor onze zonden gestorven, begraven en opgestaan. Hij heeft ons met God verzoend om niet door zijn genadeoffer. Door het geloof, de hoop en de liefde van Christus kunnen wij als gemeente leven als kinderen van God.

 

 

 

Deze boodschap staat verwoord in het Woord van God, de bijbel. Wij ontlenen onze identiteit mede aan de Geloofsbelijdenis, zijnde de 12 artikelen van het geloof, zoals uitgewerkt in de Gereformeerde Belijdenisgeschriften.

 

 

 

Het is onze roeping en tevens onze opdracht om:

 

-      te functioneren tot eer van God

 

-      in liefdevolle saamhorigheid te werken aan de opbouw van Zijn gemeente

 

vanuit de eigen identiteit samenwerking te blijven zoeken met andere gemeenten en      kerken

 

-      hen, die de Here Jezus Christus van harte liefhebben, geestelijk te voeden en toe te rusten

 

 te getuigen van Gods bedoelingen met mens en schepping in woord en daad de blijde boodschap van het evangelie zo voor te houden, dat ook anderen volgelingen van Jezus Christus willen worden

 

 

 

 Hoofdstuk 2.

 

 

 

De gemeente van Hollandscheveld Nieuwlande-Geesbrug en haar omgeving.

 

 

 

Hollandscheveld, Nieuwlande en Geesbrug zijn plattelandsdorpen in het zuiden van de provincie Drenthe.  De plaatselijke kerken, Hervormde Kerk, Buitengewone Gemeente van de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk behouden tot op heden hun zelfstandigheid ondanks het feit dat allen deel uit maken van de PKN.

 

 

 

Door de groei  van de dorpen in de afgelopen jaren, waarbij veel mensen  hier zijn komen wonen, is ook de samenstelling in geloofsbeleving van de gemeente gewijzigd. Wat wel is gebleven is het belijdende karakter, gegrond op de Bijbel.

 

 

 

De Gereformeerde Kerk van Hollandscheveld en de Gereformeerde Kerk van Nieuwlande-Geesbrug gaan in de loop van 2017 samen en vormen dan de  Gereformeerde Kerk Hollandscheveld Nieuwlande- Geesbrug.  De gemeente bestaat uit leden met een onderscheid tussen belijdende leden en doopleden. Ultimo december 2015 zijn er 373 belijdende leden (2009: 385) en 270 doopleden (2009: 286) geregistreerd. In de gemeente zijn de ouderen het sterkst vertegenwoordigd. De gezinnen met jonge kinderen en gezinnen met tieners, gerekend vanaf het moment dat ze naar de middelbare school gaan, zijn gelijkelijk vertegenwoordigd.

 

 

 

Centraal in de gemeente staan de woordverkondiging, het pastoraat en de persoonlijke relatie met God. In dit licht bezien kan de Gereformeerde Kerk van Hollandscheveld worden getypeerd als een belijdende kerk gegrond op de Bijbel en de belijdenisgeschriften en met een doorvertaling ervan naar deze tijd.

 

 

 

Wij willen openstaan voor vernieuwingen maar tevens vertrouwd blijven met het oorspronkelijk klassieke Gereformeerd model. Met andere woorden: belijden gegrond op de Bijbel en belijdenisgeschriften en uitgangspunt voor het dagelijks leven is de persoonlijke relatie met God in de ontmoeting met Jezus Christus. De kerk van Hollandscheveld heeft toekomst als zij blijft bij het Bijbels evangelie van kruis en opstanding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerking met de Hervormde Gemeente.

 

 

 

De kerkenraad streeft ernaar om op meerdere terreinen met de Hervormde Kerk als pelgrimreizigers gezamenlijk en gelijkwaardig en dienstbaar aan elkaar op te trekken. Dit komt tot uiting in meerdere keren per jaar kanselruil, gezamenlijk moderamen, gezamenlijke gemeenteavond en het gezamenlijk uitvoeren van het jeugdactiviteiten. Ook zijn er de gezamenlijke paasvespers en worden gedurende de vakantieperiode de tweede dienst gezamenlijk gehouden, wekelijks wisselend in een der kerken.

 

 

 

 (doelstelling 05: De kerkenraad streeft ernaar dat de jeugdactiviteiten van beide  kerken gezamenlijk wordt uitgevoerd en zal dit bevorderen).

 

 

 

 Hoofdstuk 3.

 

 

 

Kerkenraad. 

 

 

 

De kerkenraad bestaat uit: 1 predikant, 1 ouderlingpreses, 1 ouderlingscriba, 12 ouderlingen, 4 ouderling/kerkrentmeesters, 2 jeugdouderlingen en 7 diakenen.

 

 

 

Het vergt ieder jaar de nodige moeite om zowel het ambt van ouderling als diaken vervuld te krijgen. Toch mogen we ons verheugen dat onze Heer hierin voorziet.

 

(doelstelling 01: de kerkenraad stelt zich ten doel om in de voorziening van de ambten, zoals bedoeld vanuit Gods Woord, t.w. de verantwoordelijkheid voor de gemeente, dit blijvend onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen).

 

 

 

Commissies van bijstand.

 

 

 

De kerkenraad wordt ondersteund door verschillende commissies van bijstand. Zo zijn er commissies voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking, evangelisatie, jeugd- en jongerenwerk, vorming en toerusting en het beheer.

 

 

 

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).

 

 

 

Aan de gemeente van Christus is de opdracht gegeven tot getuigenis, dienst en bevordering van gerechtigheid. Daarom moet het verhaal van Jezus en de weg die hij in gehoorzaamheid koos, een weg van kruis en opstanding, in de wereld verteld worden. Het evangelie is de inspiratiebron van christenen ver weg en dichtbij.

 

 

 

Als gemeente van Christus willen wij wereldwijd getuige zijn van de hoop die in ons is.

 

 

 

Zending is de opdracht aan kerken en christenen om de Bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen.

 

 

 

Werelddiaconaat is een kerkelijk antwoord op de nood in de wereld.

 

 

 

Ontwikkelingssamenwerking is er op gericht om armoede en onrechtvaardigheid in de wereld weg te nemen.

 

 

 

Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking is een taak van de hele gemeente.

 

 

 

De verantwoordelijkheid voor dit werk ligt bij de kerkenraad. De kerkenraad wordt bij de uitvoering van deze taak gesteund door de zendingscommissie.

 

  

 

Evangelisatie.

 

 

 

De evangelisatiecommissie heeft, gedachtig de woorden uit Mattheus 28:19 “Gaat henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik hen bevolen heb”, tot doel het evangelie van Jezus Christus op creatieve wijze te verkondigen aan hen die hiervan zijn vervreemd geraakt of die er nooit van hebben gehoord en hen zo binnen de kring van de gemeente te brengen. Dat gebeurt vooral door mensen uit te nodigen in de kerk of andere locaties via de evangelisatiediensten die gezamenlijk worden georganiseerd met de Hervormde Gemeente en door het verspreiden van  Elisabeth.

 

 

 

Jeugd- en jongerenwerk.

 

 

 

Het jeugd- en jongerenwerk wordt geleid vanuit de jeugdraad en staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De jeugdouderlingen hebben een adviserende taak in de jeugdraad en vormen de verbinding naar de kerkenraad.

 

 

 

In onze gemeente is het jeugd- en jongerenwerk volop in beweging. Vanwege een teruglopende deelname is in 2007, voor wat betreft club en catechisatie, besloten om een keuze te maken voor het model van de Hervormd –Gereformeerde Jeugdbond. Het betekent dat club en catechisatie is gecombineerd. De programma’s zijn in hoofdlijnen uitgedacht door de HGJB en worden verder voorbereid door de denktank. Dit is een groep van vier personen die voor iedere doelgroep (jongsten en tieners) twee aparte programma’s uitwerkt. Maandelijks wordt er een thema behandeld en dit wordt regelmatig afgesloten met een eredienst over het behandelde thema.

 

 

 

Andere activiteiten die plaatsvinden, zoals schaatsen, volleybal e.d. worden samen gedaan met de Hervormde Kerk, evenals de gezamenlijke startavond.

 

(doelstelling 02: vanuit de gedachte dat de jeugd de toekomst heeft en de gemeente aan het jeugdwerk in al zijn facetten belang hecht, blijft het investeren in geloofsoverdracht op speelse en serieuze wijze een primaire opdracht).

 

 

 

Hoofdstuk 4

 

 

 

Erediensten,

 

 

 

Op de eerste dag van de week komen we tot eer van de grote Naam van God in zijn huis samen..

 

 

 

 De Bijbelse motieven, namelijk bidden en danken, geven de diensten een bijzonder accent.

 

 

 

In de erediensten op zondag en op feestdagen wil de Here God in Zijn Zoon Jezus Christus gemeenschap met ons hebben. Zijn beloften worden hier bevestigd, ons tot heil, behoud en verzoening. Ook belijden we onze schuld, vragen en ontvangen vergeving Wij mogen Hem zoeken en in Hem elkaar als naaste vinden. Dat betekent dat wij ook voor anderen de eredienst als rustpunt en schuilplaats mogen aanbieden, aan ieder die daar behoefte aan heeft.

 

 

 

Elke zondag gaat de deur twee keer als uitnodiging open om in gemeenschap te luisteren naar Gods Woord, te zingen, te bidden en te leren.

 

 

 

Daarnaast zijn er de bijzondere diensten zoals rouw- en trouwdiensten, gebed- en leerdiensten, jeugddiensten etc. de biddag voor gewas en arbeid  en de dankdag

 

 

 

Tijdens de zondagmorgendienst is er voor de kinderen van de basisschool een kindernevendienst.

 

 

 

Sacramenten van doop en avondmaal.

 

 

 

Wij staan de kinderdoop voor.. Bij de doop gaat het over het verbond dat God met ons sluit, waardoor we lid worden van de gemeente van onze Here Jezus Christus. De doop vraagt aan ouders o.a. om de kinderen christelijk op te voeden, in de verwachting dat dit uitloopt op het doen van openbare belijdenis van het geloof.

 

 

 

Aan het avondmaal delen wij in de volle gemeenschap met Jezus Christus en de gemeente. Of anders gezegd: in het avondmaal wordt de gemeenschap met Jezus Christus en zijn gemeente, die ons in de doop is beloofd, vervult.

 

 

 

We worden verzekerd van de vergeving van de zonden en gesterkt in het geloof. En we zien uit naar de dag dat er een maaltijd aangericht zal worden voor alle volkeren op de berg des Heren. )Jesaja ‘)

 

(doelstelling 03: de kerkenraad stelt zich ten doel het aantal meelevende belijdende leden te vergroten die willen aangaan. Op de zondag voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt er in de ochtenddienst voorbereiding op het Heilig Avondmaal gehouden. Het is nodig om in het pastoraat aandacht aan de voorbereiding en het aangaan schenken).

 

 

 

Hoofdstuk 5

 

 

 

5. Vorming en toerusting.

 

 

 

Catechese.                                                                                                                  

 

 

 

 Praktisch gezien zijn er meerder vormen waarop vorming en toerusting plaatsvinden. Allereerst is er de prediking. Specifiek zijn er catechisaties voor de jeugd (in enkele leeftijdsgroepen). Ook is er de belijdeniscatechisatie.

 

 

 

Het geven van catechisatie heeft tot doel om onze jeugd en jongeren kennis bij te brengen over God vanuit zijn Woord. Het catechisatiewerk is deels een nieuwe fase ingegaan met ingang van het seizoen 2007 (zie 2.3.3.). De jeugd vanaf het voortgezet onderwijs tot en met 17 jaar krijgt een gecombineerde club-catechisatie. Vanaf 18 jaar krijgen de jongeren catechisatie van de predikant. Ook biedt de predikant voor de oudere jeugd gelegenheid tot het volgen van belijdeniscatechisatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentegroeigroepen.

 

 

 

Binnen de gemeente zijn sinds het seizoen 2007 groeigroepen gevormd. Deze komen per seizoen ongeveer 7 keer bijeen. Er wordt gebruik gemaakt van gespreksstof van de landelijke werkgroep gemeentegroeigroepen. De gespreksleiders komen voor iedere bijeenkomst samen voor toerusting en voorbereiding op de onderwerpen.

 

 

 

 Gebedskring.                                                                                                                

 

 

 

 Sinds 2015 is er een gebedskring. De gebedskring komt regelmatig bij elkaar om tot God te bidden, God te loven en dankzegging te doen voor het werk van de kerk. In het bijzonder wordt voorbede gedaan voor de predikant en de ambtsdragers, de zieken en bedroefden en verheugde mensen: voor jong en oud.

 

 

 

Gezinnen met kinderen. 

 

 

 

Gezinnen met kinderen leveren in onze kerk een belangrijke bijdrage aan het gemeente zijn. Naast de kindercrèche en genoemde kindernevendienst wordt regelmatig in de zondagse kerkdienst aandacht aan hen besteed en hebben zij hun eigen inbreng. Denk hierbij b.v. aan de voorbede die zij via de predikant vragen in het dankgebed.

 

(doelstelling 04 : Het kind in het gezin moet blijvend aandacht krijgen. De intentie van de kerkenraad is dat er iedere zondag kindernevendienst wordt gehouden).

 

 

 

 Ambtsdragers.                                                                                                             

 

 

 

Voor de toerusting van (nieuwe) ambtsdragers is er de mogelijkheid een introductiedag voor nieuwe ambtsdragers bij te wonen. Daarnaast worden nieuwe ouderlingen na hun aantreden in een bijeenkomst met de predikant toegerust en bekendgemaakt met de taken van de ouderling.

 

 

 

 Hoofdstuk  6.

 

 

 

Pastoraat.

 

 

 

Pastoraat is afgeleid van pastor, het Latijnse woord voor herder. Pastoraal is herderswerk. God wordt in het Oude Testament een herder genoemd, de Heer is mijn Herder, (ps.23). In het Nieuwe Testament noemt Jezus zich de Goede Herder (Joh 10). Pastoraat wordt dus verbonden met het herdersmotief. Twee aspecten, vertroosting en vermaning, beiden kunnen gezien worden als een vorm van steunen op, ondersteunen en opbeuren. De eenheid van vermanen en vertroosten is geworteld in het Evangelie zelf. Motieven van troost hangen in het N.T. altijd samen met de persoon en het werk van Jezus Christus. Jezus roept mensen op tot navolging en discipelschap. Oproep en vermaning hebben plaats met een beroep op Hem. (Rom 12:1). Op de weg van verandering, navolging, levend midden in de maatschappij weet de mens zich geroepen, gesteund, maar ook gewaarschuwd door Hem. Het gaat om de juiste richting, naar een situatie waar God alles is in allen en waar datgene waar de herder voor stond, warme liefde, blijdschap, en gerechtigheid, ten volle geldt. Zo mogen de predikant, de ouderlingen en diakenen en gemeente zich geroepen weten tot navolging en discipelschap, om samen verder te gaan in onderlinge verbondenheid, ziende op het door God geschonken heil aan de wereld Pastoraat is een opdracht voor de gehele gemeente. Dat betekent dat de leden van onze gemeente worden gestimuleerd om naar elkaar om te zien. Pastoraat is voor alle leden van de gemeente. Bij het pastoraat ligt het accent op het luisteren naar elkaar. In dat luisteren naar elkaar kunnen de moeiten, maar ook de vreugde van het leven samen gedeeld worden. In deze ontmoeting krijgt het Woord van God en het gebed volopaandacht. Betekent dit alles dat pastoraat zich beperkt tot onze eigen gemeente? Wanneer mensen van buiten een beroep op onze kerkelijke gemeente doen, proberen wij er voor hen te zijn. Doelstelling van het pastoraat: gehoor te geven aan de opdracht van Jezus Christus, d.w.z. omzien naar elkaar, een ieder op zijn wijze en dit handen en voeten geven in woord en daad.

 

 

 

 Hoofdstuk  7.

 

 

 

 Diaconaat.                                                                                                                            

 

 

 

Het diaconaat is een aan de kerk gegeven opdracht en dus een wezenlijke taak van de gemeente. De diaconie heeft oog voor de vervulling van de diaconale roeping van de gemeente in de kerk en in de wereld door de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid, te delen al wat haar aan gaven wordt geschonken, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. Samenvattend kan de taak als volgt omschreven worden: 

 

 

 

de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en de wereld,  de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping.

 

 

 

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het diaconaat is opgedragen aan het College van Diakenen. Zij heeft  daadwerkelijk aandacht voor de mensen die zowel materieel als immaterieel in de problemen zijn gekomen. De diaconale zorg beperkt zich niet tot de eigen plaatselijke omgeving maar richt zich ook op de minderbedeelden en zorgbehoeftigen binnen onze samenleving. Zo wordt deelgenomen aan het diaconaal platform in Hoogeveen  en wordt er samengewerkt met  diaconieën van andere (buur) gemeenten. Hier wordt uitvoering gegeven aan gezamenlijke projecten.

 

 

 

Ook worden giften beschikbaar gesteld aan  regionale en landelijke instellingen. Het is een belangrijk onderdeel van de wereldwijde hulp, het aanwijzen van projecten c.q. het verstrekken van giften. 

 

 

 

Op het gebied van werelddiaconaat houdt de diaconie zich bezig met bepaalde projecten en is mede actief in het (financieel) helpen lenigen van acute nood bij rampen. Waar mogelijk wordt geprobeerd dit op een actieve manier onder de aandacht te brengen van de gemeente. Te denken valt aan informatie geven binnen de kerk, d.m.v. posters, folders, mondelinge toelichting e.d. Bij acute nood bij rampen wil de diaconie op korte termijn in staat zijn om autonoom op te treden. Dit in overleg met de kerkenraad en de predikant.

 

 

 

 Hoofdstuk  8

 

 

 

College van Kerkrentmeesters 

 

 

 

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijke voor alle stoffelijke zaken binnen onze kerk. Daarnaast treedt het College van Kerkrentmeesters op als werkgever van een eventueel in dienst zijnde medewerkers..

 

 

 

Taakgebieden van het college zijn:

 

 

 

Financieel beleid: Gebouwenbeheer: Kerkelijk bureau: Communicatie:

 

 

 

Financieel beleid

 

 

 

Het college van kerkrentmeesters heeft de verantwoordelijkheid voor het voeren van een gezond financieel beleid. Dit beleid is doorslaggevend voor de omvang van activiteiten en investeringen in de toekomst. Het altijd kunnen voldoen aan de aangegane verplichtingen, zowel op korte als op lange termijn, zal de grenswaarde zijn van de minimale financiële positie.

 

 

 

Geldverwerving: Er worden meerdere financiële acties gehouden ter dekking van de exploitatiekosten.

 

 

 

Door goede voorlichting, presentatie en verantwoording de gemiddelde vaste vrijwillige bijdrage te laten groeien

 

 

 

 Specifieke doelen benoemen en dit actief promoten.

 

 

 

Alternatieve inkomstenbronnen promoten, b.v. beschikbaar stellen van legaten.

 

(doelstelling 06 De belangrijkste doelstellingen ten aanzien van het financiële beleid zijn: het in standhouden van een predikantsplaats en de kwaliteit van de eigendommen van de kerk en dit te doen met een sluitende begroting).

 

 

 

Gebouwenbeheer.          

 

 

 

Het college van kerkrentmeesters  is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen en de terreinen van de gemeente..

 

 

 

Het college draagt er zorg voor dat  het kerkgebouw en Concordia kunnen functioneren naar hun beider doelstelling. De kerk voor erediensten en Concordia voor alle activiteiten die in de gemeente plaatsvinden en waarvoor Concordia wordt gebruikt. Zij maakt daarover afspraken met een eventueel in dienst zijnde koster cq. coördinatoren kerk en Concordia . Ten aanzien van de veiligheid stelt het college zich ten doel blijvend te voldoen aan alle veiligheidseisen die van overheidswege worden opgelegd teneinde een veilig gebruik van onze kerkelijke gebouwen te garanderen.

 

 

 

Kerkelijk bureau 

 

 

 

 Het kerkelijk bureau heeft tot doel het registreren, bewaken en optimaal bijhouden van de ledenadministratie, evenals een aantal overige taken wat betreft de informatievoorziening aan de gemeente en kerkenraad. Mutaties vanuit de wijken moeten tijdig door de leden zelf en de ouderlingen worden doorgegeven. Er zal regelmatig contact zijn tussen  degene die de kerkelijke bureautaken uitvoert en de boekhouder van de kerk in verband met het afstemmen van administratieve gegevens. Voor de ledenadministratie wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket dat landelijk wordt gebruikt. Doel ervan is dat de ledenadministratie actueel en correct is opgenomen. Het kerkelijk bureau wil graag optimaal de informatie aanleveren voor allerhande uiteenlopende activiteiten tot opbouw van de gemeente van Christus. Van de gemeenteleden wordt verwacht dat ze bij geboorte, overlijden, verhuizing, huwelijk en attestaties het kerkelijk bureau hiervan in kennis stellen.

 

 

 

6. Communicatie.  In de gemeente worden er verschillende communicatiemiddelen gebruikt. Elk met een eigen functie om het Woord van God te verspreiden en hulp te bieden bij de gemeente om naar elkaar om te zien. Het kerkblad “KONTAKT”is daarbij een belangrijk communicatiemiddel. Dit verschijnt 2 keer per maand.

 

 

 

 Daarnaast hebben we een eigen website (www.gereformeerdekerkhollandscheveld.nl)  Deze doet dienst als informatieverstrekker en informatieontvanger. Deze website wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.

 

 

 

6a Beamercommissie.

 

 

 

In beide diensten kunnen kerkgangers de liturgie via de beamer volgen evenals de  mensen die thuis met de kerk verbonden zijn. Zij kijken en luisteren mee via de kerk tv. De commissie staat onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.

 

 

 

 6b Kerk tv

 

 

 

Wanneer gemeenteleden niet meer (regelmatig) naar de kerk kunnen komen door ouderdom en/of ziekte, kunnen zij een beroep doen op het College van kerkrentmeesters voor Kerk-tv. Bij aansluiting van de Kerk-tv tekent de aanvrager een incassomachtiging met betrekking tot de kosten die dit met zich meebrengt. Het betreft een maandelijkse incassering tot wederopzegging.

 

 

 

Hiervoor gelden de volgende regels: gemeenteleden moeten vooraf contact opnemen met de contactpersoon van het college die dit verzorgt. Wanneer gemeenteleden en/of familie een CD willen hebben van een rouwdienst of huwelijksdienst dan kan men dit aangeven aan de contactpersoon. Die zal daar dan voor zorgen. De kerk wil het mogelijk maken om kerkdiensten achteraf te kunnen beluisteren via de website van de kerk

 

 

 

7. Archiefbeheer.

 

 

 

Onze kerk kent een archiefbeheer. Enkele gemeenteleden zijn hiermee belast. Met enige regelmaat kijken ze wat in het archief bewaard moet worden. Een deel van het archief is opgeslagen in een kluis in Assen. Belangrijke stukken worden daar bewaard en zo beschermd tegen mogelijke bijzondere omstandigheden zoals brand.

 

 

 

Het archiefbeheer staat onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters. Zij zorgt zo nodig voor opvolging van de huidige beheerders.

 

 

 

8. Vrijwilligers 

 

 

 

  Binnen de kerk wordt er indien nodig gebruik gemaakt van vrijwilligers. Dit zijn leden van onze kerk die elk op hun eigen wijze en met de hen toevertrouwde talenten zich inzetten bij velerlei activiteiten op kerkelijk gebied. Zonder deze vrijwilligers zou de kerk niet goed kunnen functioneren. Met betrekking tot vrijwilligers voor kerk en gebouwen en terrein erom heen zijn er diverse groepen vrijwilligers te onderscheiden:Schoonmaakwerkzaamheden Concordia , zaalgebruik (o.a. verhuur aan buitenstaanders) en inkoop/verkoopmaterialen en bediening tijdens een activiteit. Grotere schoonmaakwerkzaamheden van het kerkgebouw Hulpkosters tijdens de erediensten op de zondagavond. Onderhouden van groen en aanplanting rondom de kerk. 

 

Voorgelegd aan de gemeente op de gemeentevergadering op ……………………….

 

 

 

 

 

 

 

Besproken en vastgesteld in de kerkenraadsvergaderingen op ……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geert  Schonewille                                                               Gerrit Veneberg

 

 

 

Voorzitter:                                                                            Scriba:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstellingen:

 

doelstelling 01

 

 

 

De kerkenraad stelt zich ten doel om in de voorziening van de ambten, zoals bedoeld vanuit Gods Woord, t.w. de verantwoordelijkheid voor de gemeente, dit blijvend onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen.

 

 

 

doelstelling 02

 

 

 

Vanuit de gedachte dat de jeugd de toekomst heeft en de gemeente aan het jeugdwerk in al zijn facetten belang hecht, blijft het investeren in geloofsoverdracht op speelse en serieuze wijze een primaire opdracht.

 

 

 

doelstelling 03

 

 

 

De kerkenraad stelt zich ten doel het aantal meelevende belijdende leden te vergroten die willen aangaan. Op de zondag voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt er in de ochtenddienst voorbereiding op het Heilig Avondmaal gehouden. Het is nodig om in het pastoraat aandacht aan de voorbereiding en het aangaan te schenken.

 

 

 

 doelstelling 04

 

 

 

Het kind in het gezin moet blijvend aandacht krijgen. De intentie van de kerkenraad is dat er iedere zondag kindernevendienst wordt gehouden.

 

 

 

doelstelling 05

 

 

 

 De kerkenraad streeft ernaar dat het jeugdwerk van beide  kerken gezamenlijk wordt uitgevoerd en zal dit bevorderen.

 

 

 

doelstelling 06

 

 

 

De belangrijkste doelstellingen ten aanzien van het financiële beleid zijn: het in standhouden van een predikantsplaats en de kwaliteit van de eigendommen van de kerk en dit te doen met een sluitende begroting.