Ds. L. Kramer, Heilig Avondmaal

Evenement

Titel:
Ds. L. Kramer, Heilig Avondmaal
Wanneer:
zo, 14. oktober 2018, 10:00 uur
Categorie:
Eredienst

Omschrijving

organist: Lucas Zomer

 

·        Zingen voor de dienst ELB 406: 1, 2en 4

 

·        Mededelingen namens de kerkenraad

 

·        Aanvangslied Psalm 19: 1, 3 en 5 (oude ber.)

 

Het ruime hemelrond

 

vertelt met blijde mond

 

Gods eer en heerlijkheid.

 

De held’re lucht en ’t zwerk

 

verkondigen zijn werk

 

en prijzen zijn beleid.

 

Dus kan ons dag bij dag,

 

tot roem van Gods gezag,

 

zijn wonderen verhalen.

 

Dus weet ons nacht bij nacht

 

zijn onbegrensde macht

 

en wijsheid af te malen.

 

 

 

God heeft voor ’t grote licht,

 

de zon, een tent gesticht,

 

van waar z’ in ’t blinkend kleed

 

en met een blij gelaat,

 

gelijk een bruigom gaat,

 

die uit zijn slaapzaal treedt.

 

Z’ is vrolijk als een held,

 

die in ’t bestemde veld

 

zijn vuur en vaart doet blijken.

 

Zij heeft haar zwaai en spoor

 

de ganse hemel door:

 

niets kan haar gloed ontwijken.

 

 

 

Des Heen vrees is rein,

 

zij opent een fontein

 

van heil, dat nooit vergaat.

 

Zijn dierb’re leer verspreidt

 

een straal billijkheid,

 

daar z’ all’ onwaarheid haat.

 

Z’ is ’t mensdom meerder waard,

 

dan ’t fijnste goud op aard’,

 

niets kan haar glans verdoven.

 

Zij streeft in heilzaam zoet,

 

tot streling van ’t gemoed,

 

de honig ver te boven.

 

·        Stil gebed – onze hulp en groet

 

·        Zingen Klein Gloria

 

·        Verootmoediging en leefregel

 

·        Zingen ELB 166: 1, 3 en 4

 

·        Gebed om het licht van de Heilige Geest

 

·        Schriftlezingen Openbaring 17: 1 – 6; 18: 21 – 24; 19: 6 – 9

 

·        Zingen Gezang 288: 1, 5  en 7

 

·        Verkondiging n.a.v. Openbaring 19: 9

 

‘Toen zei hij tegen mij: “Schrijf op: Gelukkig zijn zij

 

die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd.

 

”En hij vervolgde: “Wat God hier zegt, is betrouwbaar”,’

 

·        Zingen ELB 94

 

·        Viering Heilig Avondmaal

 

-         Lezing formulier

 

-         Gebed

 

-         Zingen Opwekking 220: 1

 

Volle verzeek’ring, Jezus is mijn!

 

Wat schenkt dat rust aan ’t volgzaam gemoed.

 

In Hem zal ‘k zalig, zalig steeds zijn,

 

wedergeboren door Jezus’ bloed.

 

Refrein (2x)

 

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,

 

in mijne Heiland, Jezus is mijn!

 

-         Rondgaan van het brood

 

-         Zingen Opwekking 220: 2

 

Voll’ onderwerping, zijn eigendom,

 

in Hem te rusten, heerlijk genot.

 

’t Eigen ik doden, zijn wil alleen,

 

rijk in mijn Heiland, leven voor God.

 

Refrein (2x)

 

-         Rondgaan van de wijn

 

-         Zingen Opwekking 220: 3

 

Volle verlossing, gans vrij te zijn.

 

‘k Mag alles leggen in zijne hand.

 

’t Harte naar boven, ’t oog hemelwaarts;

 

zo Jezus volgen naar ’t Vaderland.

 

Refrein (2x)

 

-         Lofverheffing

 

Volle bewustheid, Hij leeft voor mij,

 

dit geeft mij blijvend heerlijk genot!

 

‘k Mag altijd wand’len aanJezus’ zij.

 

’s Mag nu steeds leven voor mijne God.

 

Refrein (2x)

 

-         Zingen Opwekking 220: 4

 

-         Avondmaalscollecte

 

·        Dankgebed en voorbede

 

·        Inzameling van de gaven

 

·        Slotlied Psalm 98: 3 en 4

 

·        Zegen