Kerkenraad

 

Predikant ds. L. Kramer  1
Ouderling – voorzitter
Ouderling – scriba
Wijkouderlingen 12
Jeugdouderlingen 2
Diakenen 7
College van Kerkrentmeesters 4

 

De kerkenraad vergadert elke laatste donderdag van de maand, uitgezonderd de maand juli. Er wordt gestreefd naar een brede(voltallig) en een smalle (moderamen en –jeugd-ouderlingen) kerkenraadsvergadering. In de  brede kerkenraad komen allerlei zaken aan de orde. In de smalle kerkenraad komen pastorale bezoeken en onderwerpen aan de orde.

Van de kerkenraad wordt verwacht dat zij 1 x per 4 jaar een beleidsplan opstelt waarin zij haar toekomstplannen kenbaar maakt.